STATUT

STOWARZYSZENIA

„INSTYTUT PAMIĘCI I DZIEDZICTWA  KRESOWEGO”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Lublin. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003, Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) oraz tego
  statutu.
 4. Stowarzyszenie ma charakter międzynarodowy.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem „IPiDK”.
 8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. zrzeszenie osób, którym bliska jest pamięć i historyczno-kulturowe dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich dzieje,
  2. prowadzenie działalności badawczej, naukowej i dydaktycznej w zakresie pamięci i dziedzictwa Kresów Wschodnich,
  3. badanie i utrwalanie kresowego dorobku społeczno-kulturowego, będącego integralną częścią tradycji polskiej, w sposób szczególny otwierając się na zagadnienia chrześcijańskiej kultury duchowej,
  4. badania naukowe i prace rozwojowe, które miałyby na celu wskazać na obszary praktycznego działania  instytucji rządowych i pozarządowych, pobudzające świadomość etniczną diaspory polskiej na dawnych Kresach, zaangażowanie w działanie na rzecz promocji Polski i kształtowanie jej wizerunku w Europie i na świecie,
  5. upowszechnianie wiedzy o dziejach Kresów Wschodnich, ich dorobku historycznym i kulturowym zarówno w kraju, jak i za granicą,
  6. promowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i kresowego dziedzictwa narodowego,
  7. utworzenie instytutu badawczo-naukowego, którego głównym zadaniem będzie badanie dorobku dziejowego polskiej kultury na Wschodzie, w tym ze szczególnym uwzględnieniem tradycji Kościoła rzymskokatolickiego oraz innych wyznań,
  8. budowanie pomostu tak w sferze edukacji, jak i gospodarki pomiędzy Ojczyzną a krajem aktualnego zamieszkiwania Polaków o rodowodzie kresowym,
  9. powołanie Muzeum Kresów Wschodnich,
  10. utrzymywanie kontaktów z Polakami wywodzącymi się z Kresów Wschodnich, mieszkającymi zarówno w kraju, jak i za granicą,
  11. obejmowanie opieką i pomocą dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego, zamieszkałych na dawnych Kresach Wschodnich, przybliżanie im polskiej historii i kultury; organizowanie dla nich kolonii letnich i zimowych oraz innych form wypoczynku przy współpracy z organizacjami rządowymi i samorządowymi oraz stowarzyszeniami lub fundacjami,
  12. udzielanie pomocy materialnej i prawnej osobom z dawnych Kresów Wschodnich zainteresowanych przyjazdem do Kraju Przodków w odwiedziny czy też na pobyt stały.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. gromadzenie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy o Kresach Wschodnich w wydawnictwach Stowarzyszenia, w jego działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej,
  2. doradztwo i pomoc organizacyjną, naukową i finansową dla członków Stowarzyszenia,
  3. działalność wydawniczą,
  4. organizowanie warsztatów, seminariów, szkoleń, konferencji i kongresów naukowych oraz imprez kulturalno-artystycznych związanych z Kresami Wschodnimi,
  5. prowadzenie badań naukowych,
  6. współpracę z innymi organizacjami i osobami o podobnych celach w kraju i za granicą,
  7. współpracę z ośrodkami naukowymi i akademickimi oraz instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
  8. organizowanie warsztatów, kursów i szkoleń, które zminimalizowałyby tempo adaptacji, a równocześnie podniosłoby ogólny poziom wiedzy społecznej u osób powracających do Ojczyzny,
  9. organizowanie seminariów, wykładów, kursów i innych spotkań o charakterze edukacyjnym mających na celu zapoznanie Polaków powracających do kraju z historią i kulturą Kresów Wschodnich.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie a także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie, a także cudzoziemiec o ile zaakceptuje cele Stowarzyszenia, pod warunkiem że:
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie,
  2. przedstawi opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu Stowarzyszenia odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.
 6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 7. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 8. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 9. Członkowie honorowi są uznawani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  2. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  3. zgłaszania wniosków i postulatów, co do działalności Stowarzyszenia,
  4. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 11. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. czynnego wspierania celów Stowarzyszenia i brania udziału w realizacji jego zadań,
  4. przestrzegania zasad etyki i współżycia społecznego,
  5. regularnego opłacania składek członkowskich.
 12. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 13. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 14. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 15. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia,
  2. wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia:
   1. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   2. z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
   3. z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
   4. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka Stowarzyszenia oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 16. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

I. Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem,
  2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
  3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia zwana dalej Komisją Rewizyjną,
 2. Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Naukowa, działająca na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zarząd. Członkostwo w Radzie Naukowej poszczególnym osobom proponuje Zarząd.
 3. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 4. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
 5. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowania są jawne.
 6. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

II. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Walne Zgromadzenie Zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia w okresie do 30 czerwca następnego roku. Termin i miejsce obrad Zarząd Stowarzyszenia podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zgromadzenia w formie pisemnej, ewentualnie elektronicznej z potwierdzeniem odbioru.
 4. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalania zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji innych władz stowarzyszenia.

III. Zarząd Stowarzyszenia

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 osób w tym Prezesa Stowarzyszenia, 2 Wiceprezesów, 2 Sekretarzy, Skarbnika i Członka Stowarzyszenia.
 3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 4. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:
  1. realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
  3. kierowanie działalnością Stowarzyszenia, w tym sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia,
  4. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  7. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
  8. powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, określanie zakresu i zasięgu ich działania oraz siedziby, a także powoływanie i odwoływanie Władz Oddziałów (Dyrektora Oddziału, jego Zastępcy oraz Sekretarza),
  9. koordynowanie działalności jednostek terenowych,
  10. zawieszanie w czynnościach Władz Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
  11. zawieszanie uchwał Władz Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
  12. uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów Oddziałów Stowarzyszenia.
 5. Sposób Reprezentacji Stowarzyszenia:
  1. w przypadku Zarządu jednoosobowego podpisuje oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia, Prezes Stowarzyszenia samodzielnie,
  2. w przypadku Zarządu wieloosobowego podpisuje i składa oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, Prezes Zarządu i jeden z Wiceprezesów Zarządu, ewentualnie Prezes Zarządu i jeden z Sekretarzy lub dwóch Wiceprezesów Stowarzyszenia.

IV. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Pierwsza Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wyniki swoich prac co najmniej raz na rok.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Zastępcy Komisji Rewizyjnej oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,
  3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia oraz zebrania Zarządu Stowarzyszenia,
  4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

ROZDZIAŁ V

RADA NAUKOWA STOWARZYSZENIA

 1. Rada Naukowa Stowarzyszenia jest organem opiniodawczo-doradczym Stowarzyszenia i ma prawo wyrażania opinii co do działalności Zarządu oraz w każdej sprawie.
 2. Rada Naukowa Stowarzyszenia sprawuje pieczę i kontrolę nad naukową działalnością Stowarzyszenia.
 3. Rada Naukowa opiniuje plany Stowarzyszenia, zwłaszcza jego projekty wydawnicze, także na prośbę Zarządu.
 4. Rada Naukowa składa się z od 3 do 12 członków, w tym Przewodniczącego Rady Naukowej i Sekretarza Rady Naukowej.
 5. W skład Rady Naukowej mogą wchodzić samodzielni pracownicy wyższych uczelni, którzy mogą, ale nie muszą być członkami Stowarzyszenia, posiadający stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
 6. Rada Naukowa realizuje funkcje wymienione w punkcie 1. indywidualnymi głosami swych członków przekazywanymi na ręce Zarządu w formie pisemnej i nie odbywa regularnych posiedzeń.
 7. O składzie personalnym Rady decyduje Zarząd. Członków Rady powołuje się za ich zgodą na czas nieokreślony.
 8. Chęć rezygnacji z członkostwa w Radzie Naukowej członkowie Rady zgłaszają na ręce Zarządu.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej przedstawia jej Przewodniczący lub jego Zastępca na Pierwszym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia danego roku.

ROZDZIAŁ VI

JEDNOSTKI TERENOWE

 1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały w Polsce i za granicą.
 2. Oddziały realizują statutowe zadania Stowarzyszenia oraz Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia i Uchwały Zarządu.
 3. Oddziały powoływane są w formie Uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej.
 5. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału w ilości 5 delegatów, uprzednio wybieranych na Zgromadzeniu Delegatów Oddziału.
 6. Szczegółowe zasady uczestnictwa delegatów Oddziałów w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia określa Zarząd Stowarzyszenia.
 7. Władzami Oddziałów jest Dyrektor Oddziału, Zastępca Dyrektora Oddziału oraz Sekretarz.

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. subwencji, dotacji i ofiarności publicznej,
  4. dochodów z własnej działalności,
  5. dochodów z majątku Stowarzyszenia.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą określoną w ustawie z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej a w szczególności określonej w Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej PKD w zakresie;
  1. PKD 22.11. Z – Wydawanie książek,
  2. PKD 22.13. Z – Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
  3. PKD 22.22. Z – Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  4. PKD 74.85. Z – Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
  5. PKD 80.42. A – Nauka języków obcych,
  6. PKD 80.42. B – Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  7. PKD 6910.Z – Działalność prawniczą.
 5. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną w zakresie wszystkich celów i sposobów ich realizacji wymienionych w Rozdziale II statutu, mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm., za wyjątkiem tej działalności, która została wymieniona w Rozdziale V, pkt. 5 statutu jako działalność gospodarcza. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 7. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Niniejszy Statut został przyjęty na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia.

Podpisy:

Prezes Stowarzyszenia ……………………………………..

Lublin, dnia …………………………………………………….

Wiceprezes Stowarzyszenia ………………………………………….

Egzemplarz nr 5 – Prezes Zarządu Stowarzyszenia