Dziewiętnastego czerwca, zgodnie z założeniami Statutu Stowarzyszenia, zostało zwołane Walne Zebranie IPiDK. Tematem zebrania było sprawozdanie Zarządu z działalności w czasie kadencji 2016-2020 i wybór nowych organów Stowarzyszenia. Zebraniu przewodniczył dr Ryszard Gajewski, Wiceprezes ustępującego Zarządu Stowarzyszenia. Sprawozdanie w imieniu Zarządu złożył dr hab. Prof. Włodzimierz Osadczy, ustępujący Prezes Stowarzyszenia, który perspektywicznie przedstawił całokształt działalności Stowarzyszenia. Osobno obszar działalności w ramach realizacji projektów omówił Maciej Kułak, Członek ustępującego Zarządu. Sprawozdanie działalności finansowej przedstawił Piotr Panasiuk, Skarbnik Ustępującego Zarządu. Pozytywną opinię na temat działalności Stowarzyszenia wyraził w imieniu Komisji Rewizyjnej dr Jan Sęk. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. W tajnych wyborach został powołany nowy Zarząd w składzie:

  1. Dr hab. – Prof. KUL Włodzimierz Osadczy -Prezes Zarządu
  2. Dr Ryszard Gajewski- Wiceprezes Zarządu
  3. Maciej Kułak- Wiceprezes Zarządu
  4. Piotr Panasiuk- Skarbnik Zarządu
  5. Alina Kaźmierczak- Członek Zarządu
  6. Aleksandra Osadczy- Sekretarz Zarządu
  7. Mateusz Kępka- Sekretarz Zarządu

Ponadto zostały omówione sprawy związane z bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz plany na przyszłość. Na zakończenie obrad zostały wręczone legitymacje członkowskie. Zgodność ze Statutem i ważność przebiegu obrad stwierdził mecenas Łucjan Kłoda, zaproszony na posiedzenie lubelski adwokat.